Nutro imagery
Terms & Condition

Terms & Condition

สามารถกดยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ผ่านทาง QR Code ที่เพจร้านค้าต่างๆ

 • แคมเปญ “อิ่มนี้เพื่อเพื่อน” จัดทำโดย มาร์ส ไทยแลนด์ อิงค์ (มาร์ส) ซึ่งเป็นความร่วมมือพิเศษกับสถานประกอบการต่างๆ - Lazada, Shopee ร้านขายอาหารสัตว์ และซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าร่วมรายการ (รวมร้านค้าปลีก)
 • แคมเปญจะเริ่มตั้งแต่เวลา 0:00:01 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2562 และสิ้นสุดในเวลา 23:59:59 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2564 (ระยะเวลาแคมเปญ) ในร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมแคมเปญนี้ได้แก่ อาหารสุนัขแบบเม็ดเพดดิกรี ขนาดบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ 2.7 กก. ขึ้นไป และมีจัดจำหน่ายที่ ร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการ
 • มาร์ส จะบริจาคอาหารเม็ดเพดดิกรี ให้กับ The Voice Foundation (Voice Foundation) ตามยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ คือ อาหารสุนัขแบบเม็ดเพดดิกรี ขนาดบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ 2.7 กก. ขึ้นไป ในระยะเวลาที่กำหนดที่กล่าวไว้ในข้อ 2 โดย 1 ถุง จะมีค่าเท่ากับอาหารเม็ดเพดดิกรี 100 กรัมให้กับ The Voice Foundation (Voice Foundation) โดยมีมูลค่าบริจาคจะไม่เกิน 1,050,000 บาท
 • มาร์ส จะประกาศมูลค่ารวมของอาหารสัตว์เลี้ยงที่จะบริจาคอย่างเป็นทางการ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เลือกไว้ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • อาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่ได้จากแคมเปญจะถูกส่งไปยัง The Voice Foundation จนถึงสัปดาห์ที่ 31 ตุลาคม 2021 และ มาร์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่หากจำเป็น
 • มาร์ส ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือยุติแคมเปญนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครังคาวตามข้อ 7 ข้างต้น จะมีผลบังคับเหนือบทบัญญัติ หรือการรับรองใด ๆ ที่มีอยู่ในสื่อส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาอื่น ๆ ของแคมเปญนี้
 • ภายใต้กฎหมายข้อบังคับหรือการตัดสินใจโดยหน่วยงานของรัฐ การตัดสินใจทั้งหมดที่ทำโดย มาร์ส ทั้งในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้หรือในกรณีที่มีข้อพิพาท จะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 • มาร์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยุติ หรือระงับแคมเปญนี้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อสงสัยในการยกเลิก การยุติ หรือการระงับแคมเปญ ทั้งนี้ มาร์ส จะไม่ให้สิทธิ์ผู้ค้าปลีกรายใดในการเรียกร้อง หรือค่าชดเชยใดๆ จาก มาร์ส สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ค้าปลีกได้รับหรือเกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการกระทำของการยกเลิก การยุติ หรือการระงับดังกล่าว
 • ม่ว่าในกรณีใด มาร์ส จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสีย รายได้, กำไร, หรือค่าความนิยม ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการสูญเสียโดยบังเอิญ, ที่เป็นผลสืบเนื่อง, ที่เป็นแบบอย่าง และการลงโทษหรือความเสียหายพิเศษของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงบุคคลที่สามไม่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การละเมิด ความประมาท หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ แม้ว่า มาร์ส เพ็ทแคร์ จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน
Terms & Condition
Pedigree® Feeling Happy